Kirker

Landsbykirkerne ligger rundt omkring i byer og landsskaber, og ofte er de åbne for besøg. Et besøg kan være en chance for stilhed og bøn, men også for blot at se kirke og dens indretning og arkitektur.

Kirkerne arrangerer en lang række foredrag og koncerter, som er åbne for alle. Enkelte af arrangementer koster penge, mens andre har fri entré.

Folkekirker

Lemvig Provsti
Provstiet er en administrativ enhed bestående af flere sogne. I provstiet deler sognene bevilling og provst, og i Lemvig Provsti ligger provstiets kontor i Bøvling.

I 2016 fik Lemvig Provsti nyt kontor, som er designet af Vilsbøll & Poulsen, Lemvig. En flot rund bygning med dejligt lysindfald.

Læs mere

Dybe Kirke
Dybe Kirke er fra slutningen af 1100 tallet og er rig på historiske minder. 

I korhvælvingen ses smukke kalkmalerier fra reformationstiden og over alteret, der er af granitkvadre, hænger en sengotisk krucifiks. 

På nordvæggen et epitafium over to præster fra slutningen af 1600-tallet og på sydvæggen en mindetavle over provsterne Jørgen Weddel og Chr. Arent Brasch. 

Prædikestolens lille lyshimmel bærer præg af at have været en fonthimmel.

Læs mere

Engbjerg Kirke
Højt over det flade forland nær kanten af stenalderhavets kystklint ligger Engbjerg kirke omgivet af kirkegården vest for herregården "Engbjerggaard". 

Kirken består af et romansk kor og skib med et tårn fra 1954. Den kendte maler Niels Bjerre har malet altertavlen i kirken. Han døde i 1942 og ligger desuden begravet på kirkegården.

Læs mere

Fabjerg Kirke
Fabjerg Kirke ligger et par kilometer syd for Fabjerg by.

Kirken består af romansk kor og et skib med to sengotiske tilbygninger: et tårn mod vest og et våbenhus mod nord. 

Den romanske granitdøbefont er ret sjælden - en glat, firkløverformet kumme på fod med hjørneknopper.

Læs mere

Fjaltring Kirke
Fjaltring Kirke fra 1100-tallet

Kirken ligger i nærheden Vesterhavet. Den romanske granitdøbefont er oprindelig og alterbordet består af granitkvadre.

Rundt omkring på kirkens ydermure findes der adskillige kvadre med "stenhuggermærke", i alt 18 trekanter og firkanter, hvis betydning man ikke kender. 

På den sydlige del af kirkegården, De Ukendtes Grav, står to granitskulpturer af Laila Vestergaard: "Den sørgende" og "Den døde". De hvide stakitter omkring gravene er særegne for ganske få vestjyske kirkegårde. Kirken er åben indenfor normal arbejdstid.

Læs mere

Flynder Kirke
Flynder kirke fra 1200-tallet

Flynder kirke er bygget af granitkvadre, og våbenhuset der er fra 1400-tallet er hvidkalket. Tårnet er opført i 1940 og i koret er tilmuret "spedalskhedshul". 

Sengotisk døbefont stammer fra Namur i Belgien og på orgelpulpituret er der billeder af apostlene malet af Bovbjergmaleren Kristen Bjerre i 1892. 

De øverste stole i kirkeskibet er herskabsstole fra 1637.

Læs mere

Gudum Kirke
Gudum kirke fra 1350 

Gudum kirke var oprindeligt klosterkirke for et nonnesamfund af benediktiner-ordenen. 

Den nuværende sengotiske kirke har afløst en romansk kirke. I stedet for våbenhus fra 1800-tallet rejstes ved vestgavlen i 1930 et noget banalt tårn af røde mursten, hvorved kirken mistede noget af sin særegne stemning.

Læs mere

Harboøre Kirke
Ingen genstande i kirken kan siges at være kunsthistoriske værdier, men betragt hver ting med ærbødighed som vidnesbyrd om en fattig menigheds offervilje gennem tiderne. 

En del af udsmykningen i kirken, og ligeledes en del af gravstenene på den minderige kirkegård, fortæller om de store drukneulykker som har præget sognet gennem tiderne.

Renæssancealtertavle fra 1605; det nuværende maleri udført af Axel Hou i 1910.

Læs mere

Heldum Kirke
Lille kirke med romansk kor og skib. Altertavlen med maleri af Niels Bjerre forestiller Jesus i Gethsemane. 

Våbenhuset på sydsiden er fra 1909 og kirkens interiør er roligt og enkelt. Granitdøbefonten er romansk. På skibets vestgavl findes, i et lille klokkeskjul, én af landets ældste kirkeklokker som dateres tilbage til midten af 1200-tallet med indskrift "Ave Maria". 

Læs mere

Hove Kirke
Kirken består af romask kor og skib fra 1100-tallet med et sengotisk tårn fra 1500-tallet. 

I 1822 blev tårnet brudt ned for i 1875, at blive forhøjet og forsynet med et pyramideformet spir. Under en restaurering i 1940´erne fik kirken en gylden altertavle, der sammen med prædikestolens billedfelter er udført af billedhugger Børge Ishöy.

Glasmalerierne i de romanske nordvinduer er udført i 1989 af maler Jonna Sejg fra Dybe.

Læs mere

Hygum Kirke
Hygum kirke er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet

Kirken består af et romansk kor og skib med tre sengotiske tilbygninger - et tårn mod vest, et sakristi ved korets nordside og en korsam mod syd.

Kalkmalerier fra 1500-tallet. Et fragmentarisk korbuekrucifiks er fra omkring 1250. Stolværket fik i 1940érne nye gavle med billedskærarbejde af Børge Ishöy over ni af Jesu lignelser. 

Kirken har hørt under Vestervig kloster.

Læs mere

Lemvig Kirke
Kirken har siden det 12. århundrede været centrum for befolkningens liv. 

Under en gennemgribende restaurering i årene 1933-35 blev kirken udvidet og forsynet med kamtakkede gavle, ligesom tårnet fik sin karakteristiske løgkuppel. Det ældste inventar er døbefonten, som sikkert har været i kirken fra begyndelsen. Krucifikset i koret i koret og rokokoinventaret er fra ca. 1780. 

Bodil Kaalunds udsmykning af alter, prædikestol, orgelpulpitur, pulpitur i nordfløjen, syddøre og degnestolen har vakt stor opmærksomhed - arbejdet blev udført i perioden 1976 - 1988. 

Kirken har et klokkespil, som består af 16 klokker. Klokkespillet kan høres hver dag kl. 08.00, 12.00, 15.00 og 18.00.

Læs mere

Lomborg Kirke
På Lomborg kirkes nordvæg - med sit oprindelige romanske udseende - hænger et stort krucifiks, et såkaldt lægmandskors fra omkring 1300-tallet. Det har i den katolske tid formodentligt været anvendt, når man "bar Kristus" i procession.

Prædikestolen er fra begyndelsen af 1500-tallet. 

Kirkens tårn er en senere tilbygning fra 1400-tallet.

Læs mere

Møborg Kirke
I Møborg kirkes våbenhus står en gammel kiste fra 1621, som har været brugt til kirkens kostbarheder.

I koret er 4 store ligsten over familien Sehested på Nr. Holmgaard og i altertavlen findes et alabastbillede fra 1400-tallet. 

På kirkegården ligger folketingsmand Christen Aaberg begravet, død i 1897.

Læs mere

Nees Kirke
Romansk kirke opført af marksten.

Altertavle i renæssancestil og prædikestolen i barokstil. Kirken bærer stærkt præg af det tidligere ejerforhold under herregården Ulfsund. Kirken er gennemrestaureret i 1938. Samme år blev tårnet opført.

Læs mere

Nørlem Kirke
Fra kirkens tårnrum kan du se ud over Limfjorden helt til Vesterhavet. Tårnet blev opført i sengotisk periode (ca. 1425-1550).

Kirkens skib og kor er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet. Byggestilen er typisk romansk med granitkvadre.

Kirkerummet fremstår som et lille smykkeskrin. Næsten al inventaret er udskåret og bemalet i rokokotidens karakteristiske mønstre og sarte pastelfarver. Dette inventar blev indsat ved en gennemgribende restaurering af kirken i perioden fra ca. 1760 - 1775. 

Det skyldes familien, der ligger i kisterne i kirkens gravkapel. De har givet Nørlem kirke en dramatisk historie og dens særlige præg.

Læs mere

Nørre Nissum Kirke
Kirkens kor og skib er bygget sidst i 1100-tallet. Tårn og våbenhus omkring år 1500. 

Stilen er romansk. Indgang gennem våbenhus mod nord. En syddør er tilmuret. På en af bjælkerne i kirkens loft ses indskriften "Bygd i 1833". Det år blev kirken købt af sognet. Den var tidligere ejet af Kongensgaard. I våbenhuset ses rester af en indskrift, hvor man kan læse: "....Sin svadder...och deris sladder....". Man kan gætte på, at det var en appel om at lade al ondsindet snak bag sig i Guds hus. På kirkens nordvæg et krucifiks, der stammer fra 1300-tallet. En Mariafigur på nordvæggen har formentlig haft forbindelse til et for længst nedlagt Maria-alter.

Læs mere

Ramme Kirke
Den blytækte kirke, som ligger sydligt i byen, består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn.

I korhvælvet ses kalkmalede sengotiske bladslyng. Alterbordet er prydet af en anselig tavle fra 1624. Den romanske granitdøbefont har et sydtysk fad fra omkring 1575 med gengivelse af Habsburgernes våben. 

Prædikestolen med sin himmel er fra samme tid som altertavlen.

Læs mere

Rom Kirke
Kirkens størrelse hænger sammen med, at den har været en herredskirke.

Den er indvendigt bygget af glathuggede kvadre. Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligesom altersølvet og lysestagerne er det. 

Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkegårdsdiget.

Læs mere

Thyborøn Kirke
Den oprindelige kirke var fra 1908, som var en traditionel kirkebygning, der i 1936-37 blev udvidet til en korskirke med kapacitet på 350 mennesker.

I 2009 blev kirken nedrevet, da store sætningsskader gjorde en tiltrængt renovering til en bekostelig affære. Det første spadestik til den nye kirke blev taget i efteråret 2009, og den stod klar til indvielse den 6. februar 2011. Originale effekter fra den gamle såsom døbefonten, orglet samt altertavlen er blevet genanvendt i den nye kirke, hvilket også gælder klokketårnet fra 1969.

Maleri af Peter Mock med titlen Mod lyset. Maleriet måler 485x215 m og er malet i olie på lærred med enkelte felter af bladguld, som knytter an til altertavlen. Det centrale i billedet er lyset, hvor fyrtårn og lysstråler danner et kors, som er placeret på klippe grund - her høfdesten. Til venstre ses skibe på det mørke hav, kompasrosen og himmellegemer. Via LEDELYSET føres man til højre side, til den trygge havn med hjembyens velkendte silhuet. Ideen med billedet er at skildre fiskersamfundets grundvilkår med at finde vej på havet - såvel som gennem livet.

Læs mere

Trans Kirke
Kirken ligger på kanten af havet. Engang lå den midt i et sogn, men havet gjorde sit indhug og tog det halve af sognet, men er nu næsten gået i ro vest for kirken.

Den nuværende kirke er ikke den første på stedet. Da kirken for 25 år siden blev restaureret, fandt man under kirkens gulv spor af mindst 2 ældre trækirker. 

Trans kirke er en næsten 900 år gl. kampstenskirke. Kirkegården har få grave omkranset af hvidt stakit.

Læs mere

Tørring Kirke
Tørring kirke er opført på en 44 meter høj bakke i 1100-tallet

Det ca. 20 meter høje sengotiske tårn ses viden om og har derfor været anvendt som sømærke for fjord og hav. 

Fløjaltertavlen fra 1601 er udført i egetræ og bekostet af Ove Lykke. Det ophøjede korparti skyldes, at der under korets gulv har været et gravkammer for slægten Friis for sognets eneste herregård Vadskærgaard. 

Kirken har været rigt dekoreret med kalkmalerier fra flere tidsaldre, men kun få er fremdraget. 

Læs mere

Vandborg Kirke
Kirken er har romansk kor og skib med hvælv. Senere tilbygget sakristi. Ud over døbefont, altertavle og prædikestol er der ingen udsmykning eller pynt, men rene, hvide vægflader.

På kirkens sydmur er i en af kvaderstenene udhugget et lille, mærkeligt hoved.

Læs mere

Valgmenighedskirker

Valg- og frimenighederne er fælles om et af Grundtvig inspireret kristendoms- og menneskesyn. Valgmenighederne er en del af den danske folkekirke, men der har valgte bestyrelser og uafhængig økonomi.

Gudstjenesteformen i de fleste valg- og frimenigheder minder om, hvad man kender fra en almindelig sognemenighed. Ofte vil man opleve en god fællesang, mange steder båret uden kirkesanger eller kor, da mange menigheder sætter en ære i at bære kirkesangen selv.

Bøvling Valgmenighedskirke
Bøvling Valgmenighedskirke også kaldet Marie-kirken.

I Bøvling by nær forsamlingshuset ligger "Marie-kirken", der oprindeligt blev opført i 1875 som en ganske enkel bygning, men ved en gennemgribende ombygning omkring 1920 under tydelig påvirkning af Jens-Klints "bygmesterskole" ændrede den helt karakter. 

I sin nuværende skikkelse fremtræder den som en hvidtet korskirke med et ret lavt vesttårn. 

Kirken er kun åben efter aftale med præsten.

Læs mere

Lemvig Valgmenighedskirke
Johanneskirken, der ligger højt i den vestlige bydel (stationsbyen), er bygget i 1883 af bygmester A. Bentsen, Vallekilde og består af et ottekantet midtparti, hvorfra der udgår fire korte korsarme med lave gavle og skiftertag og i 
midten et firkantet tårn.

Kirkens altertavle har et maleri fra 1889 af P. Møller: Kristus og Peter vandrende på søen. 

Den romanske granitdødefont har tidligere tilhørt Nørlem kirke.

Læs mere

Kalender
Kirker
9. juni 2019
Ferring Kirke kl. 16.30
Koncert med Almune
Almune - middelaldermusikMusikken spilles på historiske instrumenter som drejelire, nøgleharpe...
Kirker
12. juni 2019
Thyborøn Kirke kl. 19.00
Solnedgangsmusik
i Thyborøn Kirke Velkommen til at nyde solnedgangsmusik.Fri entré
Kirker
19. juni 2019
Dybe Kirke kl. 19.30
Koncert i Dybe Kirke
Folketoner, klassikere og musik af Risgaard Koncert ved Christian Risgaard: violin og hardingfele...
Kirker
26. juni 2019
Thyborøn Kirke kl. 19.00
Solnedgangsmusik
i Thyborøn Kirke Velkommen til at nyde solnedgangsmusik.Fri entré
Se alle arrangementer
Kontakt
image description
Magasinet VESTKYSTEN
complot@complot.dk
Visitkort
Nyhedsbrev
Udfyld felterne for at modtage nyhedsbrevet