Vurdering af enorm havmøllepark ud for Thorsminde igangsat

1. maj 2020

Energistyrelsen og Miljøstyrelsen har indledt miljøvurderingen for etablering af Thor Havvindmøllepark, der planlægges som Danmarks største vindmøllepark på havet ud for Thorsminde.

Det sker med udsendelsen af et idéoplæg, hvor interesserede inviteres til at komme med idéer og kommentarer forud for den forestående planlægning for etablering af Thor Havvindmøllepark med vindmøller og ilandføringskabler på havet, samt en højspændingsstation tæt på kysten og nedgravede landkabler for tilslutning til højspændingsnettet ved Idomlund, vest for Holstebro.

Thor Havvindmøllepark placeres 20 km ud for kysten ved Thorsminde og Nissum Fjord. Strømmen fra parken vil blive ført i land med søkabler ved Tuskær, lige syd for Fjaltring, hvorfra nedgravede landkabler vil føre strømmen videre.

Hvem der skal opføre parken, skal efter planen afgøres med en vinder af et udbud i 2021, og parken skal stå helt færdig med udgangen af 2027. Når Thor Havvindmøllepark er i fuld drift senest i 2027, vil den have en kapacitet på 800–1.000 MW. Parken vil som landets hidtil største kunne levere grøn strøm til cirka 800.000–1.000.000 danske husstande og vil derved bidrage til opnåelse af Folketingets mål om 70 procent reduktion af drivhusgasudledningerne i 2030 i forhold til 1990. Etableringen af parken forventes desuden at indebære en markant jobskabelse, skriver Energistyrelsen og Miljøstyrelsen i idéoplægget.

Undersøger 440 kvadratkilometer
I den første fase af projektet for havvindmølleparken gennemføres en lang række forundersøgelser, det vil sige havbundsundersøgelser, meteorologiske undersøgelser, undersøgelser for fugle og havpattedyr med mere. 

Der er udpeget et forundersøgelsesområde på 440 kvadratkilometer til placering af havvindmølleparken - det trekantede område på illustrationen. Det er mere end seks gange så stort et område som for eksempel Nissum Fjord, der dækker 70 kvadratkilometer.

Når undersøgelserne er tilendebragt, vil havvindmølleparken skulle etableres i et område, som optager cirka halvdelen af dette forundersøgelsesområde; i omegnen af 180-220 kvadratkilometer. Der undersøges et over dobbelt så stort område, som der i sidste ende er brug for, for at give mulighed for den bedst mulige placering af parken.

Synlighed fra land
Havvindmølleparken vil – alt efter parkens placering og møllernes størrelse såvel som vejrforholdene – i større eller mindre grad kunne ses fra land og dermed påvirke det visuelle indtryk i kystlandskabet.

Antal og placering af møller, konkrete opstillingsmønstre, mølletyper eller møllehøjde kendes ikke endnu, idet det endelige projekt først designes, når budvinderen er fundet. Budvinderens konkrete projekt på havet vil blive miljøvurderet i årene 2022-24.  

I idéoplægget viser man dog et billede, der illustrerer et eksempel på synligheden af havvindmøller med en totalhøjde på 225 meter, der er placeret 20 kilometer fra land "under meget gode sigtbarhedsforhold". Der vises også en såkaldt synlighedsanalyse, der giver en forståelse af, hvor synlige havvindmøllerne vil være fra land. Synlighedsanalysen viser også betydningen af afstand, og hvornår møller delvist vil være skjult under horisonten.

De senere miljøvurderinger vil omfatte mere detaljerede analyser af fra hvilke steder på land, det må forventes, at havvindmøllerne vil kunne ses.

ILLUSTRATION: ENERGISTYRELSEN OG MILJØSTYRELSENS IDEOPLÆG.